ePodpis.pl - róg dokumentu
Infolinia: 0 703 203 333
1.28 zł brutto / min.
e-podpis.pl - strzałka USTAWA Z 06 08 2002 R NR 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 6 sierpnia 2002 r.

w sprawie wysokości opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, związane z podpisem elektronicznym.

(Dz. U. Nr 128, poz. 1098)

Na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Za rozpatrzenie wniosku o dokonanie wpisu do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne pobiera się jednorazową opłatę w wysokości równowartości w złotych 10.000 euro.

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, ustalana jest przy zastosowaniu kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu składania wniosku.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 sierpnia 2002 r.

Minister Gospodarki: w z. A. Szarawarski