ePodpis.pl - róg dokumentu
Infolinia: 0 703 203 333
1.28 zł brutto / min.
e-podpis.pl - strzałka USTAWA Z 09 08 2002 R

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 9 sierpnia 2002 r.

w sprawie określenia szczegółowego trybu tworzenia i wydawania zaświadczenia certyfikacyjnego związanego z podpisem elektronicznym.

(Dz. U. Nr 128, poz. 1101)

Na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa tryb tworzenia i wydawania:

1) zaświadczenia certyfikacyjnego, wydawanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki albo podmiot upoważniony w trybie art. 23 ust. 4 lub 5 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, zwanego dalej "podmiotem upoważnionym", za pomocą którego dane służące do weryfikacji poświadczenia elektronicznego są przyporządkowane do ministra właściwego do spraw gospodarki lub podmiotu upoważnionego;

2) zaświadczenia certyfikacyjnego, wydawanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki albo podmiot upoważniony, za pomocą którego dane służące do weryfikacji poświadczenia elektronicznego są przyporządkowane do kwalifikowanego podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne;

3) zaświadczenia certyfikacyjnego, wydawanego przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, za pomocą którego dane służące do weryfikacji poświadczenia elektronicznego są przyporządkowane do ministra właściwego do spraw gospodarki lub podmiotu upoważnionego;

4) zaświadczenia certyfikacyjnego, wydawanego przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, za pomocą którego dane służące do weryfikacji poświadczenia elektronicznego tego podmiotu są do niego przyporządkowane.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa - ustawę z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym;

2) identyfikator obiektu - ciąg liczb, który jednoznacznie i niezmiennie wskazuje na określony obiekt, w szczególności skonstruowany w oparciu o postanowienia Polskiej Normy PN-ISO/IEC 9834.

Rozdział 2

Tworzenie zaświadczeń certyfikacyjnych

§ 3. 1. Zaświadczenie certyfikacyjne tworzone jest w sposób zgodny z wymaganiami przewidzianymi w przepisach określających warunki techniczne i organizacyjne dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, polityk certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wydawanych przez te podmioty oraz określających warunki techniczne dla bezpiecznych urządzeń służących do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego.

2. Proces tworzenia zaświadczenia certyfikacyjnego zapewnia spełnianie przez nie odpowiednich warunków przewidzianych dla kwalifikowanych certyfikatów, określonych w przepisach, o których mowa w ust. 1.

3. Zaświadczenie certyfikacyjne tworzy się w jednej z form, o których mowa w § 1.

4. Identyfikatorowi obiektu polityki certyfikacji w zaświadczeniu certyfikacyjnym nadaje się wartość "{2 5 29 32 0}".

§ 4. 1. Zaświadczenie certyfikacyjne, o którym mowa w § 1 pkt 1, tworzy z urzędu minister właściwy do spraw gospodarki albo podmiot upoważniony.

2. Zaświadczenie certyfikacyjne, o którym mowa w § 1 pkt 2, minister właściwy do spraw gospodarki albo podmiot upoważniony tworzy niezwłocznie po dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, na podstawie danych przedstawionych przez podmiot we wniosku o wpisanie do rejestru.

3. Kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne polegające na wydawaniu certyfikatów wydaje zaświadczenie, o którym mowa w § 1 pkt 3, niezwłocznie po otrzymaniu zaświadczenia certyfikacyjnego, o którym mowa w ust. 1, lub zaświadczenia certyfikacyjnego, o którym mowa w § 9.

4. Minister właściwy do spraw gospodarki albo za jego zgodą podmiot upoważniony może wytworzyć zaświadczenie certyfikacyjne, o którym mowa w § 1 pkt 2, podmiotowi, o którym mowa w art. 4 ustawy.

Rozdział 3

Wydawanie zaświadczeń certyfikacyjnych

§ 5. 1. Zaświadczenie certyfikacyjne, o którym mowa w § 1 pkt 2, wydaje się w ciągu 7 dni od dnia spełnienia przez odbiorcę zaświadczenia warunków, o których mowa w art. 26 ust. 2 ustawy.

2. Zaświadczenie certyfikacyjne doręcza się za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do zaświadczeń, o których mowa w § 4 ust. 4.

§ 6. Podmiot upoważniony wydaje zaświadczenie certyfikacyjne w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki.

§ 7. Zaświadczenie certyfikacyjne, o którym mowa w § 1 pkt 3, kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne wydaje w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zaświadczenia, o którym mowa w § 1 pkt 2, i doręcza ministrowi właściwemu do spraw gospodarki lub podmiotowi upoważnionemu za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

§ 8. 1. Zaświadczenie certyfikacyjne, o którym mowa w § 1 pkt 1, wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 11 lat.

2. Zaświadczenie certyfikacyjne, o którym mowa w § 1 pkt 2, wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 5 lat.

3. Zaświadczenie certyfikacyjne, o którym mowa w § 1 pkt 3, wydaje się na czas, którego koniec odpowiada końcowi ważności zaświadczenia, o którym mowa w § 1 pkt 2, otrzymanego przez wydawcę.

§ 9. Na wniosek kwalifikowanego podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne, który posiada już zaświadczenie certyfikacyjne, o którym mowa w § 1 pkt 2, minister właściwy do spraw gospodarki lub podmiot upoważniony wydaje kwalifikowanemu podmiotowi świadczącemu usługi certyfikacyjne, w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku, nowe zaświadczenie certyfikacyjne, w zakresie danej polityki certyfikacji, dla której wystawiono poprzednie zaświadczenie.

§ 10. 1. W przypadku wydania nowego zaświadczenia certyfikacyjnego, o którym mowa w § 1 pkt 2, służącego do świadczenia usługi wydawania kwalifikowanych certyfikatów, w okresie ważności poprzedniego zaświadczenia certyfikacyjnego, dokonuje się aktualizacji zaświadczeń certyfikacyjnych.

2. Aktualizacja zaświadczeń certyfikacyjnych, o której mowa w ust. 1, polega na wydaniu dwóch zaświadczeń certyfikacyjnych, o których mowa w § 1 pkt 4:

1) zaświadczenia weryfikującego dane służące do składania poświadczenia elektronicznego weryfikowane poprzednim zaświadczeniem certyfikacyjnym, o którym mowa w § 1 pkt 2, poświadczonego danymi służącymi do składania poświadczenia elektronicznego weryfikowanymi za pomocą nowego zaświadczenia certyfikacyjnego, o którym mowa w § 1 pkt 2,

2) zaświadczenia weryfikującego dane służące do składania poświadczenia elektronicznego weryfikowane nowym zaświadczeniem certyfikacyjnym, o którym mowa w § 1 pkt 2, poświadczonego danymi służącymi do składania poświadczenia elektronicznego weryfikowanymi za pomocą poprzedniego zaświadczenia certyfikacyjnego, o którym mowa w § 1 pkt 2.

3. Zaświadczenia certyfikacyjne, o których mowa w ust. 2, wydaje się na czas, którego koniec odpowiada końcowi ważności poprzedniego zaświadczenia certyfikacyjnego, o którym mowa w § 1 pkt 2.

Rozdział 4

Przepis końcowy

§11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 sierpnia 2002 r.

Minister Gospodarki: w z. A. Szarawarski