ePodpis.pl - róg dokumentu
Infolinia: 0 703 203 333
1.28 zł brutto / min.
e-podpis.pl - strzałka USTAWA Z 06 08 2002 R NR 3

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 6 sierpnia 2002 r.

w sprawie określenia zasad wynagradzania za przeprowadzenie kontroli podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, związane z podpisem elektronicznym.

(Dz. U. Nr 128, poz. 1100)

Na podstawie art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450) zarządza się, co następuje:

§1.1. Wysokość wynagrodzenia za przeprowadzenie kontroli ustala minister właściwy do spraw gospodarki na podstawie planu kontroli i jej kosztorysu sporządzonego przez podmiot, o którym mowa w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, zwanej dalej "ustawą".

2. Plan kontroli oraz jej kosztorys, o których mowa w ust. 1, podlegają zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw gospodarki przed rozpoczęciem kontroli.

3. W przypadku odmowy zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw gospodarki planu kontroli i jej kosztorysu, o których mowa w ust. 1, podmiot, o którym mowa w art. 35 ust. 3 ustawy, może przedstawić nowy plan kontroli i jej kosztorys, uwzględniający propozycje ministra właściwego do spraw gospodarki.

§ 2. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia za przeprowadzenie kontroli bierze się pod uwagę następujące czynniki:

1) zakres i rodzaj zleconych czynności kontrolnych;

2) wielkość podmiotu kontrolowanego;

3) rodzaj polityki lub polityk certyfikacji, w ramach których jest prowadzona działalność kwalifikowanego podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne, która ma być skontrolowana;

4) inne koszty związane z przeprowadzeniem kontroli.

§3.1. Jeżeli w trakcie przeprowadzania kontroli zajdzie konieczność podjęcia dodatkowych czynności kontrolnych, podmiot przeprowadzający kontrolę sporządza i przedkłada ministrowi właściwemu do spraw gospodarki do zatwierdzenia propozycję zmian planu kontroli oraz jej kosztorysu.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, podlegają zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

3. W przypadku zatwierdzenia zmian, minister właściwy do spraw gospodarki ustala wysokość zwiększenia wynagrodzenia za przeprowadzenie kontroli.

4. W przypadku niezatwierdzenia zmian, podmiot przeprowadzający kontrolę kontynuuje ją w zakresie przewidzianym w pierwotnym planie kontroli.

§ 4. Wynagrodzenie za przeprowadzenie kontroli wypłaca się ze środków ministra właściwego do spraw gospodarki w terminie 14 dni od dnia przyjęcia przez ministra właściwego do spraw gospodarki protokołu pokontrolnego i sprawozdania z przeprowadzonej kontroli, z zastrzeżeniem § 5.

§ 5. 1. Jeżeli z kosztorysu kontroli wynika uzasadniona potrzeba wypłacenia zaliczki na poczet zleconych czynności kontrolnych, minister właściwy do spraw gospodarki po zatwierdzeniu kosztorysu kontroli wypłaca zaliczkę w terminie 7 dni od dnia przystąpienia pracowników do czynności kontrolnych.

2. Zaliczka, o której mowa w ust. 1, nie może przekraczać 25% wynagrodzenia ustalonego zgodnie z § 1.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 sierpnia 2002 r.

Minister Gospodarki: w z. A. Szarawarski