ePodpis.pl - róg dokumentu
Infolinia: 0 703 203 333
1.28 zł brutto / min.
e-podpis.pl - strzałka USTAWA Z 08 08 2002 R

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 8 sierpnia 2002 r.

w sprawie sposobu i szczegółowych warunków spełnienia obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez kwalifikowany podmiot.

(Dz. U. Nr 128, poz. 1096)

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób i szczegółowe warunki spełnienia obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez kwalifikowany podmiot za szkody wyrządzone odbiorcom usług certyfikacyjnych.

§ 2. Hekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym;

2) kwalifikowanym podmiocie - należy przez to rozumieć kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne polegające na wydawaniu kwalifikowanych certyfikatów lub znakowaniu czasem, w rozumieniu ustawy;

3) umowie ubezpieczenia - należy przez to rozumieć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego podmiotu za szkody wyrządzone odbiorcom usług certyfikacyjnych;

4) zakładzie ubezpieczeń - należy przez to rozumieć zakład ubezpieczeń posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie grupy 13 działu II wymienionej w załączniku do ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934, z 1998 r. Nr 155, poz. 1015, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 101, poz. 1178 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 483, Nr 48, poz. 552, Nr 70, poz. 819, Nr 114, poz. 1193 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 37, poz. 424, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1084 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 41, poz. 365).

§ 3. 1. Spełnienie obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej następuje w drodze zawarcia przez kwalifikowany podmiot umowy ubezpieczenia z wybranym zakładem ubezpieczeń.

2. Dowodem spełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, jest oryginał polisy albo innego dokumentu ubezpieczenia wystawionego przez zakład ubezpieczeń.

§ 4. Umowę ubezpieczenia zawiera się w terminie 30 dni od dnia dokonania wpisu kwalifikowanego podmiotu do rejestru kwalifikowanych podmiotów, nie później jednak niż na jeden dzień przed dniem rozpoczęcia świadczenia usług certyfikacyjnych przez ten podmiot.

§5.1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy.

2. Jeżeli kwalifikowany podmiot, nie później niż na 30 dni przed upływem okresu, na jaki umowa ubezpieczenia została zawarta, nie powiadomi pisemnie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, przyjmuje się, że została zawarta umowa ubezpieczenia na okres kolejnych 12 miesięcy.

3. Pomimo braku powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, przyjmuje się jednak, że zawarcie kolejnej umowy ubezpieczenia nie nastąpiło, jeżeli nie została opłacona w całości określona w umowie ubezpieczenia składka, a jeżeli składka była płacona w ratach - którakolwiek rata składki.

§ 6. 1. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń trwa przez okres wskazany w umowie ubezpieczenia i kończy się z upływem ostatniego dnia tego okresu, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2.

2. Jeżeli składka ubezpieczeniowa jest płatna w ratach, niezapłacenie raty składki w oznaczonym terminie nie powoduje ustania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, chyba że składka za trwający okres ubezpieczenia nie została opłacona w całości.

3. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń, wynikająca z umowy ubezpieczenia, ustaje w przypadku określonym w § 7.

§ 7. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu na skutek wydania ostatecznej decyzji o wykreśleniu kwalifikowanego podmiotu z rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, z dniem wydania tej decyzji.

§8. 1. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia, wynosi równowartość w złotych kwoty 250.000 euro, ale nie więcej niż 1.000.000 euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń.

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, jest ustalana przy zastosowaniu kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia lub przedłużenia umowy ubezpieczenia.

§ 9. 1. Umowa ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za szkody, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 4 ustawy, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Umowa ubezpieczenia nie może zawierać postanowień wyłączających lub ograniczających odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń w zakresie szerszym niż określony w ust. 3.

3. Umowa ubezpieczenia nie może ustanawiać odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń również za szkody:

1) wyrządzone przez kwalifikowany podmiot będący osobą fizyczną, z winy umyślnej;

2) wyrządzone przez kwalifikowany podmiot będący osobą fizyczną albo osobę fizyczną działającą w imieniu i na rzecz kwalifikowanego podmiotu - w stanie nietrzeźwości albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;

3) wyrządzone przez kwalifikowany podmiot, będący osobą fizyczną, osobie najbliższej w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego;

4) wyrządzone po dniu wydania ostatecznej decyzji o wykreśleniu wpisu w rejestrze kwalifikowanych podmiotów;

5) powstałe w następstwie działania żywiołu lub innej siły wyższej;

6) powstałe wskutek stanu nadzwyczajnego lub przyczyn uzasadniających jego wprowadzenie albo działań terrorystycznych.

§ 10. Z sumy gwarancyjnej zaspokaja się również:

1) koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez kwalifikowany podmiot za zgodą zakładu ubezpieczeń w celu ustalenia okoliczności i rozmiarów szkody;

2) zwrot niezbędnych kosztów, ustalonych przez zakład ubezpieczeń, mających na celu zapobieżenie zwiększeniu się szkody i roszczeń finansowych, jeżeli są uzasadnione okolicznościami danego zdarzenia;

3) koszty procesu w sporze toczącym się za zgodą zakładu ubezpieczeń;

4) koszty postępowania ugodowego, prowadzonego za zgodą zakładu ubezpieczeń, poniesione przez kwalifikowany podmiot.

§11. Kwalifikowany podmiot jest obowiązany:

1) zawiadomić niezwłocznie zakład ubezpieczeń o zgłoszeniu roszczenia, chyba że byłoby to niemożliwe z uwagi na istniejącą przeszkodę;

2) udzielić zakładowi ubezpieczeń pomocy w dokonaniu czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania i rozmiarów szkody oraz wysokości odszkodowania;

3) udzielić zakładowi ubezpieczeń żądanych przez niego niezbędnych wyjaśnień i przedstawić dowody co do przyczyn powstania i rozmiarów szkody.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 sierpnia 2002 r.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski