ePodpis.pl - róg dokumentu
Infolinia: 0 703 203 333
1.28 zł brutto / min.
e-podpis.pl - strzałka USTAWA Z 06 08 2002 R NR 2

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 6 sierpnia 2002 r.

w sprawie sposobu prowadzenia rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne związane z podpisem elektronicznym, wzoru tego rejestru oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wpis do rejestru.

(Dz. U. Nr 128, poz. 1099)

Na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) tryb postępowania w sprawach o wpis do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, zwany dalej "wpisem";

2) sposób prowadzenia rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, zwanego dalej "rejestrem", oraz wzór rejestru.

§ 2. 1. Wniosek o dokonanie wpisu wraz z załącznikami składa się w formie pisemnej w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

2. Wniosek składa się osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki albo przesyłką poleconą, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

§3.1. Minister właściwy do spraw gospodarki, po rozpatrzeniu wniosku, dokonuje wpisu.

2. W przypadku powierzenia prowadzenia rejestru podmiotowi, o którym mowa w art. 23 ust. 4 lub 5 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, minister właściwy do spraw gospodarki po wydaniu decyzji o dokonaniu wpisu niezwłocznie przekazuje podmiotowi prowadzącemu rejestr odpis tej decyzji. Podmiot prowadzący rejestr dokonuje wpisu niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania odpisu tej decyzji.

3. Wpis dokonany jest z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

§ 4. 1. Każdy wpis w rejestrze opatruje się czasem jego dokonania, z dokładnością do jednej sekundy.

2. O kolejności wpisu w rejestrze decyduje czas dokonania tego wpisu.

§ 5. 1. Rejestr prowadzi się w formie kart. Każda karta rejestru obejmuje wpis dotyczący tylko jednego kwalifikowanego podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne, zwanego dalej "podmiotem wpisanym do rejestru".

2. Wzór karty rejestru określa załącznik do rozporządzenia.

3. Rejestr prowadzony jest również w formie elektronicznej, w sposób określony w § 7.

§ 6. 1. Jeżeli w rejestrze znajduje się wpis zawierający oczywiste błędy, minister właściwy do spraw gospodarki zarządzi dokonanie sprostowania. Sprostowanie zarządza się na wniosek podmiotu wpisanego do rejestru lub z urzędu, po uprzednim poinformowaniu podmiotu wpisanego do rejestru.

2. Sprostowanie powinno być dokonywane w sposób czytelny.

3. Zmiana treści wpisu nie może prowadzić do usunięcia poprzedniej treści. Wykreślona oraz aktualna treść wpisu powinna być w sposób czytelny i wyraźny zaznaczona.

§ 7. 1. Rejestr w formie elektronicznej jest prowadzony w systemie teleinformatycznym ministerstwa zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki lub podmiotu, któremu minister powierzył prowadzenie rejestru.

2. Rejestr w formie elektronicznej zawiera wszystkie informacje określone dla karty rejestru zgodnie z § 5 ust. 2.

3. Rejestr w formie elektronicznej zapewnia możliwość przeglądania wpisów uszeregowanych pod kątem:

1) czasu uzyskania wpisu do rejestru - w kolejności od najwcześniejszego,

2) czasu uzyskania wpisu do rejestru - w kolejności od najpóźniejszego,

3) nazw podmiotów wpisanych do rejestru - uszeregowanych alfabetycznie,

4) rodzaju świadczonych usług.

§ 8. Rejestr w formie pisemnej udostępnia się zainteresowanym w siedzibie ministerstwa zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki lub w siedzibie podmiotu, któremu minister powierzył prowadzenie rejestru.

§ 9. Akta rejestrowe obejmujące wszelkie dokumenty stanowiące podstawę dokonania wpisu prowadzone są oddzielnie dla każdego podmiotu ujawnionego w rejestrze. W przypadku powierzenia prowadzenia rejestru podmiotowi określonemu w art. 23 ust. 4 lub 5 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, oryginały akt przechowywane są w ministerstwie zapewniającym obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki, a dodatkowe egzemplarze tych akt przechowuje podmiot prowadzący rejestr.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 sierpnia 2002 r.

Minister Gospodarki: w z. . Szarawarski