ePodpis.pl - róg dokumentu
Infolinia: 0 703 203 333
1.28 zł brutto / min.
e-podpis.pl - strzałka USTAWA Z 06 08 2002 R NR 4

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 6 sierpnia 2002 r.

w sprawie wzoru i szczegółowego zakresu wniosku o dokonanie wpisu do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, związane z podpisem elektronicznym.

(Dz. U. Nr 128, poz. 1097)

Na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wzór wniosku o wpis do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Do wniosku o dokonanie wpisu do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne należy dołączyć następujące dokumenty:

1) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców oraz aktualny odpis z rejestru dłużników niewypłacalnych lub zaświadczenie, że dany podmiot nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych;

2) wykaz imion i nazwisk osób wykonujących czynności związane ze świadczeniem usług certyfikacyjnych, informacje o ich kwalifikacjach wraz z kopiami potwierdzających zdobycie tych kwalifikacji dokumentów, informacje o doświadczeniu zawodowym wraz z kopiami potwierdzających je dokumentów oraz zaświadczenia o ich niekaralności;

3) opis technicznych i organizacyjnych możliwości wykonywania czynności w zakresie świadczenia usług certyfikacyjnych, ze wskazaniem konkretnych rozwiązań, certyfikatów i deklaracji zgodności producenta dotyczących stosowanych bezpiecznych urządzeń, o których mowa w art. 3 pkt 7 i 9 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym;

4) opis sposobu spełnienia wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących samego podmiotu;

5) politykę certyfikacji objętą wnioskiem, zgodnie z którą mają być tworzone i stosowane kwalifikowane certyfikaty lub świadczone inne usługi związane z podpisem elektronicznym, opracowaną w oparciu o przepisy określające podstawowe wymagania organizacyjne i techniczne dotyczące polityk certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów;

6) szczegółowy opis sposobu zapobiegania ujawnianiu informacji, których wykorzystanie mogłoby naruszać interes odbiorców usług certyfikacyjnych;

7) bilanse oraz rachunki zysków i strat, a w przypadku wnioskodawców niezobowiązanych do sporządzenia bilansu - informacje określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności ogółem:

a) z ostatnich dwóch lat albo

b) z okresu prowadzenia działalności, jeżeli jest ona prowadzona przez okres krótszy niż dwa lata;

8) plan organizacyjny i finansowy działalności wnioskodawcy na okres dwóch najbliższych lat, w zakresie działalności, której dotyczy wniosek;

9) zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że wnioskodawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, albo zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego;

10) dowód uiszczenia opłaty za rozpatrzenie wniosku o dokonanie wpisu do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne;

11) dane służące do weryfikacji poświadczeń elektronicznych składanych przez podmiot w ramach świadczonych przez niego usług certyfikacyjnych, w formie elektronicznej.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 sierpnia 2002 r.

Minister Gospodarki: w z. A. Szarawarski