ePodpis.pl - róg dokumentu
Infolinia: 0 703 203 333
1.28 zł brutto / min.
e-podpis.pl - strzałka WAŻNOŚĆ CERTYFIKATU
Termin rozpoczęcia i zakończenia ważności certyfikatu musi być określony w jego treści. Z tym, że maksymalny okres ważności kwalifikowanego certyfikatu przewidziany przez politykę certyfikacji może wynosić nie więcej niż 2 lata. Ustawa o podpisie elektronicznym przewiduje przypadki zawieszenia bądź wyłączenia jego ważności przed upływem tego okresu.

Unieważnienia certyfikatu kwalifikowanego dokonuje jego wydawca, jeżeli:
 • zażąda tego osoba składająca podpis elektroniczny lub osoba trzecia wskazana w certyfikacie,
 • certyfikat został wydany na podstawie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych osoby ubiegającej się o jego wydanie,
 • osoba składająca podpis elektroniczny weryfikowany na podstawie tego certyfikatu nie przechowywała danych służących do składania podpisu elektronicznego (klucza prywatnego) w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym wykorzystaniem w okresie ważności certyfikatu służącego do weryfikacji tych podpisów,
 • osoba składająca podpis elektroniczny utraciła pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie dopełnił obowiązków określonych w ustawie (co nie wyłącza jego odpowiedzialności za szkodę względem osoby składającej podpis elektroniczny),
 • zaprzestaje świadczenia usług certyfikacyjnych, a jego praw i obowiązków nie przejmie inny kwalifikowany podmiot,
 • żądanie takie złoży minister właściwy do spraw gospodarki, które może zostać przedstawione w przypadku zaistnienia wskazanych wyżej okoliczności z wyłączeniem punktu 1.


Certyfikat, który został unieważniony, nie może być następnie uznany za ważny. Zawieszenie certyfikatu następuje w przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia, że istnieją przesłanki do unieważnienia kwalifikowanego certyfikatu. Zawieszenie nie może trwać dłużej niż 7 dni. W tym czasie, wydawca certyfikatu podejmuje działania niezbędne do wyjaśnienia tych wątpliwości. Zawieszenie może zostać uchylone, jeżeli wystawca wyjaśni wszystkie wątpliwości, w przeciwnym razie następuje niezwłocznie unieważnienie certyfikatu.

O unieważnieniu lub zawieszeniu certyfikatu podmiot świadczący usługi certyfikacyjne zawiadamia niezwłocznie osobę składającą podpis elektroniczny weryfikowany na jego podstawie. Zawieszenie lub unieważnienie certyfikatu nie może następować z mocą wsteczną. Podmiot świadczący usługi certyfikacyjne publikuje listę zawieszonych i unieważnionych certyfikatów, tzw. „listę CRL".

Zawieszenie i unieważnienie certyfikatu wywołuje skutki prawne od momentu, określonego w polityce certyfikacji, który nie może być wcześniejszy niż data i czas publikacji poprzedniej listy zawieszonych i unieważnionych certyfikatów. Informacje o zawieszeniu lub unieważnieniu certyfikatu umieszcza się na liście CRL przed dniem upływu okresu ważności certyfikatu oraz na pierwszej liście publikowanej po upływie tego okresu. Publikacja tej informacji powinna następować na zasadach określonych w polityce certyfikacji jednak nie później niż w ciągu 1 godziny od unieważnienia lub zawieszenia certyfikatu. Prawidłowo opublikowana lista CRL powinna zawierać:
 • numer kolejny listy i wskazanie, że została opublikowana zgodnie z określoną polityką certyfikacji i dotyczy certyfikatów wydanych zgodnie z tą polityką
 • datę i czas jej opublikowania z dokładnością określoną w polityce certyfikacji,
 • datę przewidywanego opublikowania kolejnej listy,
 • określenie podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne wydającego listę i państwa, w którym ma on siedzibę, oraz numer wpisu w rejestrze kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne,
 • numer każdego zawieszonego lub unieważnionego certyfikatu oraz wskazanie, czy został on unieważniony, czy zawieszony,
 • datę i czas, z dokładnością określoną w polityce certyfikacji, zawieszenia lub unieważnienia każdego certyfikatu,
 • poświadczenie elektroniczne podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne, publikującego listę.

Nie zwlekaj z zakupem e-podpisu! ZAMÓW TERAZ!